అసమర్ధులు

7:51 PM at 7:51 PM

నేను రాసిన కథ
ఈ మాట నవంబర్ సంచిక లో -->ఇక్కడ చదవండి