Beautiful India

10:17 PM at 10:17 PM

హి హి హి ....

4:12 PM at 4:12 PM

ఆదివారం ఎప్పటిలాగే ఎంచక్కా తలంటు కొని బుట్ట బొమ్మ లా రెడీ అయి, ఆడుకోటానికి నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి బయల్దేరాను. (ఇప్పుడంటే అన్ని రోజులూ ఒక్క లాగే అనిపిస్తున్నాయి చిన్నప్పుడు ఆదివారం అంటే నాకు ఓ పెద్ద పండగే) వాళ్లింటికి వెళ్లే సరికి ఆ మొద్దు ఇంకా రెడీ అవలేదు. ఆదివారం విలువ ఈమొద్దు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటుందో ఏమిటో నని బాధ పడిపోతూ వుంటే ఓ పుస్తకం కనిపించింది ఇంకేం అది పట్టు కుని హాల్లో సెటిలయ్యా. మల్లిక్ పుస్తకం అనుకుంటా సీరియస్ గా నవ్వుతూ దాంట్లో మునిగి పోయిన టైమ్‌ లో ఎవరో ఒక అబ్బాయి(అబ్బాయంటే చిన్న వాడేమీ కా దు) వచ్చాడు.
చచ్చేంత నవ్వు పుట్టించే ఆ పుస్తకం చదువు తూ నేను మాట్లాడాను.
పాపా మీ నాన్న వున్నారా?
ఆ వున్నారు (పుస్తకం లోంచి తలెత్తకుండా చెప్పాను).
పిలవ్వా.
ఆయన ఇక్కడికెందుకొస్తారు కావాలంటే నువ్వే అక్కడికి పో (పుస్తకం లో ఓ జోక్ ) హి హి
మీ అమ్మ లేదా?
వుంది. ( వీడెవడో నన్నీ పుస్తకం చదవ నిచ్చే ట్టు లేడు, అది రెడీ అయ్యి వచ్చే లోపల ఎలాగైనా మొత్తం చదివేయాలి)
పిలువు
మా అమ్మ రాదు (పుస్తకం లో జోక్) హి.
మీ నాన్న గారి ని కలవడానికి వచ్చాను.
వెళ్లి కలువు హి హి..
ఏరీ
ఇక్కడెందుకుంటారు , హ హ హ.... (ఇక్కడేమో కళ్ల లో నీళ్లొచ్చేంత జోక్స్)
ఎక్కడున్నారు!
మాఇంట్లో,,, హ్హో హ్హో...
అందుకే వచ్చా.
ఓ హ్హో హ్హో.... పుస్తకం లో తట్టుకోలేనంత నవ్వులు సమాదానం చెప్ప కుండా సోఫా లో పడి పొర్లి పొర్లి నవ్వాను.
సరే సాయంత్రం వస్తా నాన్న గారితో చెప్పు.
హ్హ హ్హ.. సరె హి హి..
బాప్ జీ గారిని కలిసి మళ్లీ వస్తానని చెప్పండి.
బాపూ జీ నికలిస్తే మళ్లీ ఎలా వస్తావు, హి హి హి...
బాప్ జీ నీకు తెలుసా!
నా కేంటి అందరికీ తెలుసు , హి హి హి ..
అక్కడకే ఎళుతున్నా, సాయంత్రం వస్తా.
అక్కడకి ఎళ్లడమే మళ్లీ రావు,, హ్హ హ్హా...
ఏవయ్యింది బాప్ జీ కి?
బాపూ జీ ఎప్పుడో చనిపోయారు, గాడ్సే కాల్చి చంపాడంట... హ్హి హ్హి హ్హి ...
అనుమానం గా ఎనిక్కెన్నిక్కి చూసుకుంటూ పరిగెత్తు కుంటూ వెళ్లి పోయాడు.
అంతలోకి నా ఫ్రెండ్ వచ్చింది.
మీ ఇంటికి ఓ పిచ్చోడు వచ్చాడే మా అమ్మనాన్న లని పిలవమని లేకపోతే గాంధీ తాత దగ్గరికి వెళిపోతానని ఏదేదో మాట్లాడాడు నేను భయ పడకుండా మాట్లాడి పంపించేసా గొప్ప గా దానికి చెప్పి , ఎంచ్చక్కా హాయిగా ఆడుకుని అన్నం టైమ్‌ కి మా ఇంటి కెళ్లి పోయా.

అప్పుడొచ్చినతను మళ్లీ సాయంత్రం వాళ్లింటికి వెళ్లాడట, ఉదయాన్నే వచ్చానండీ మీ చిన్న అమ్మాయి గారు ఉన్నారు . దేవుడు మీకు చాలా అన్యాయం చేసాడండీ అని మొదలు పెటాడట.
ఏది మాట్లాడు తున్నా అదే పాట అన్యాయం జరిగి పోయింది అని.
వాళ్ల కేమీ అర్దం కాక ఏంటని అడిగితే,
బంగారు బొమ్మ లా వున్న అంత చక్కటి అమ్మాయికి పిచ్చి, అన్యాయం కాక పోతే ఏంటండీ. ఆ దేవుడు మంచి వారికే అన్ని కష్టాలు పెడతాడు, పుట్టు కతో ఉందా లేక మద్య లో వచ్చిందా? అంటూ ఏదేదో మాట్లాడాడంట.

నాకుందే ఒక అమ్మాయి ఈ పాపే, చిన్న వాడు అబ్బాయి ఇంకా పిచ్చి వాళ్లెవరూ లేరు అని చెప్తే నమ్మకుండా , ఎవరికీ తెలియొద్ద ని అలా దాచివుంచితే పిచ్చి ఇంకా ముదిరిపోద్ది , ఎవరూ ఏం అనుకోరు గాని కాస్త అందరి తో కలిపి పెంచండి బంగారు బొమ్మaలాగుం ది తలచు కుంటే నేకడుపు తరుక్కు పోతుంది అంటూ వెళ్లిపోయాడట.
మిత్రులందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు